045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Werkgever aansprakelijk voor overval?

Een nachtapotheek in Maastricht werd ’s nachts overvallen. De inbrekers zijn via het dak aan de achterzijde binnengedrongen. Toen de dienstdoende assistente twee vermomde inbrekers zag en een pistool op haar werd gericht, zag zij geen andere mogelijkheid dan uit het raam te springen. Daarbij verbrijzelde zij haar rechterenkel, liep een fractuur op aan haar stuitje en brak twee wervels. De twee inbrekers zijn nooit opgepakt. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer?

Standpunt werknemer: werkgever is aansprakelijk voor overval

De werknemer vond van wel en stelde zich op het standpunt dat de werkgever er niet alles aan had gedaan om het voorval te voorkomen, omdat de achterzijde van het gebouw niet goed was beveiligd. Bovendien waren er geen enkele instructies gegeven over hoe te handelen in dergelijke situaties. Pas na de overval heeft de apotheek maatregelen getroffen: de ramen aan de achterzijde van het pand werden van tralies voorzien, de deuren werden aangepast en de instructie voor het gebruik van de alarmpapier werd aangepast.

Wettelijk kader: zorgplicht werkgever

Op grond van artikel 7:658 BW is de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de op hem rustende zorgverplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

In de onderhavige zaak ging het om de vraag of de apotheek heeft voldaan aan haar zorgverplichtingen, zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW. Dit artikellid bevat de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt.

Oordeel rechtbank Limburg

De rechtbank overwoog dat sprake was van een apotheek, niet van een juwelier of bank. De normale veiligheidsrisico’s waarmee zij vanwege de aard van de werkzaamheden wordt geconfronteerd, liggen volgens de rechtbank in de klantcontacten, die het pand via de voorzijde betreden. Aan de voorzijde had de apotheek toerekende veiligheidsmaatregelen getroffen. Ook de achterzijde van het pand was volgens de rechtbank ‘behoorlijk’ tegen inbraak en binnentreden beveiligd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de apotheek – en de werknemer in het bijzonder – slachtoffer zijn geworden van een overval die buiten de normale te verwachten risico’s voor de apotheek lag. Dat de apotheek omwille van het veiligheidsgevoel van haar medewerkers na de overval heeft besloten extra veiligheidsmaatregelen te nemen, wil niet zeggen dat zij op het moment van de overval niet aan haar zorgplicht had voldaan. De vorderingen van de werknemer werden dan ook afgewezen. De volledige uitspraak kun je hier lezen.

Het hof Den Haag oordeelde in 2005 overigens anders in een soortgelijke zaak. In die zaak was de werkgever wel aansprakelijk, omdat het dak van het pand onvoldoende was beveiligd waardoor een overvaller het dak heeft kunnen openen en op de werknemer heeft geschoten.

Conclusie

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van zijn personeel. Het betreft echter geen risicoaansprakelijkheid. Alleen het feit dat een bedrijf is overvallen maakt de werkgever nog niet aansprakelijk. De werkgever is aansprakelijk op het moment dat hij zijn zorgverplichtingen niet is nagekomen. Welke maatregelen in concreto van de werkgever mogen worden verlangd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Heb je een vraag over werkgeversaansprakelijkheid? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

1 reactie