045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Je hebt een tijdelijk contract en wilt graag weten waar je aan toe bent. Gaat deze wel of niet verlengd worden? Jouw werkgever is verplicht om hier tijdig duidelijkheid over te geven. Dit wordt in juridische termen ook wel de aanzegplicht genoemd. Maar wanneer moet jouw werkgever laten weten of jouw tijdelijke contract wordt verlengd? En wat als jouw werkgever zich hier niet aan houdt? In dit artikel lees je meer over jouw rechtspositie als werknemer.

Werkgever moet uiterlijk 1 maand van tevoren laten weten of contract wordt verlengd

In artikel 7:668 BW is opgenomen dat een werkgever een werknemer minimaal één maand voordat een tijdelijk contract eindigt, moet berichten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

De aanzegverplichting is in het leven geroepen om jou als werknemer meer duidelijkheid te bieden met betrekking tot de vraag of je wel of niet bij jouw werkgever mag blijven werken. Als jouw werkgever het contract niet wil verlengen, dan heb je genoegd tijd (minimaal 1 maand) om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Uitzonderingen aanzegplicht

In de volgende gevallen hoeft jouw werkgever niet aan te geven of jouw tijdelijke contract wordt verlengd:

  • bij een arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden
  • indien er in de arbeidsovereenkomst geen eindmoment is vastgesteld. Bijvoorbeeld als een arbeidsovereenkomst afhankelijk is van de duur van een opdracht of project.
  • indien je een uitzendovereenkomst hebt en daarin een uitzendbeding is opgenomen (artikel 7:691 ldi 2 BW)
  • indien jouw tijdelijke contract niet van rechtswege (automatisch) eindigt maar door opzegging (Kamerstukken II 2013/14, 33818, 2).
  • als je zelf de arbeidsovereenkomst opzegt (Rechtbank Noord-Holland 9 december 2015)
Juristen Heerlen

Voorbeeld aanzegtermijn

Jouw arbeidsovereenkomst eindigt op 28 februari 2022. Jouw werkgever dient jou dan vóór 31 januari 2022 op de hoogte te hebben gesteld van het wel of niet willen voortzetten van jouw arbeidsovereenkomst.

Werkgever moet schriftelijk laten weten of tijdelijke contract wordt verlengd

In de wet staat vermeld dat de werkgever de werknemer schriftelijk moet informeren. Een aanzegging kan dus per brief plaatsvinden, maar ook per mail of 

Sommige werkgevers nemen in de arbeidsovereenkomst al een aanzegging op, zodat ze dit niet kunnen vergeten. In de arbeidsovereenkomst staat dan bijvoorbeeld het volgende vermeld: ” Deze arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd en eindigt van rechtswege. Daarmee heeft de werkgever voldaan aan zijn aanzegverplichting. ” Uit de blijkt dat een dergelijke constructie is toegestaan. Een dergelijke bepaling neemt overigens niet weg dat partijen later alsnog kunnen beslissen om de arbeidsovereenkomst te verlengen.

Wat als mijn werkgever mondeling heeft laten weten dat mijn contract niet wordt verlengd?

De vergoeding is dan toch verschuldigd, ook als je aansluitend ander werk zou hebben gevonden. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 12 oktober 2020 en de rechtbank Midden Nederland d.d. 10 oktober 2020. 

Mijn werkgever houdt zich niet aan de aanzegtermijn. Wat nu?

Aanzegvergoeding vorderen

Indien jouw werkgever niet aanzegt, dan is jouw werkgever een boete/schadevergoeding verschuldigd, ook wel de aanzegvergoeding genoemd. De aanzegvergoeding bedraagt maximaal 1 maandloon.

Is jouw werkgever de aanzegplicht wel nagekomen, maar te laat? Dan is jouw werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd. Bijvoorbeeld: is jouw werkgever een week te laat met aanzeggen, dan heb je recht een vergoeding ter hoogte van een weekloon.

De boete is niet verschuldigd als de werkgever wel tijdig laat weten dat hij de arbeidsrelatie wil voortzetten, maar daarbij niet vermeldt onder welke voorwaarden die voortzetting zal plaatsvinden. In dat geval geldt dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden.

Aanzegvergoeding bij verlenging

De aanzegplicht en aanzegtermijn van één maand gelden ook als jouw werkgever jouw tijdelijke contract wel wil verlengen. In dat geval dient jouw werkgever ook aan te geven onder welke voorwaarden het contract wordt voortgezet. De aanzegvergoeding is dus ook verschuldigd bij een verlenging.

Heeft jouw werkgever jou niet of niet tijdig op de hoogte gesteld en wil je de aanzegboete claimen? Of ontstaat er een discussie met jouw werkgever over de vraag onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst is voortgezet? Neem dan contact met ons op. Wij staan jou graag bij.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Aanzegvergoeding en transitievergoeding

Je hebt dus recht op een aanzegvergoeding indien jouw werkgever niet tijdig (lees: binnen 1 maand) laat weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Dit staat dus los van de vraag of het contract wel of niet wordt verlengd. Zoals hiervoor aangegeven is de aanzegvergoeding ook verschuldigd bij een verlenging indien de werkgever hier niet tijdig duidelijkheid over heeft gegeven.

De aanzegvergoeding moet niet worden verward met de transitievergoeding. Je hebt recht op een transitievergoeding als jouw tijdelijke contract niet wordt voortgezet op initiatief van jouw werkgever. Doel van de transitievergoeding is het bieden van een financiële compensatie voor het baanverlies en om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per vol dienstjaar.

Vervaltermijn aanzegvergoeding

Let op! Er geldt een vervaltermijn van twee maanden. Dat betekent dat je binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep moet doen op de aanzegvergoeding. Gaat jouw (voormalig) werkgever niet vrijwillig over tot betaling van de vergoeding, dan moet er binnen twee maanden een procedure zijn opgestart bij de kantonrechter.  Doe je dit te laat, dan vervallen jouw rechten en kun je dus geen aanspraak meer maken op een vergoeding. Het is dus belangrijk om snel te handelen.

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie