045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Download een exemplaar van de algemene voorwaarden 

1 Recht op Juristen, toepasselijkheid en publicatie

1.1 Recht op Juristen is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de cliënt verstrekte opdrachten, inclusief gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.3 Indien de cliënt bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar eigen algemene voorwaarden, dan geldt bij voorbaat dat Recht op Juristen deze voorwaarden afwijst. Alleen de algemene voorwaarden van Recht op Juristen zijn van toepassing.

1.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.5 Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.rechtopjuristen.nl. Op verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

2 Opdrachten

2.1 De door Recht op Juristen gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door Recht op Juristen gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien het door de cliënt niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigende opdrachtbevestiging door Recht op Juristen retour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.

2.3 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Recht op Juristen, niet tot een resultaatsverplichting. Recht op Juristen zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Aan Recht op Juristen komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte wordt opgetreden.

2.4 De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht volledig, juist en tijdig te verstrekken. Indien het gaat om informatie ten behoeve van het verrichten van proceshandelingen moet de informatie uiterlijk 3 werkdagen voordien zijn verschaft.

2.5 Alle overeenkomsten komen tot stand met de maatschap “Recht op Juristen’ als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.6 Indien ten behoeve van de dienstverlening door Recht op Juristen de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelend(e) jurist(en), wordt de aan Recht op Juristen gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder, zal daarover met de cliënt overleg worden gevoerd.

2.7 Het staat Recht op Juristen te allen tijde vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n).

2.8 Een opdracht kan te allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tussentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door cliënt dan per ommegaand (binnen 3 dagen) voldaan te worden.

2.9 Cliënt is ermee akkoord dat Recht op Juristen elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) met cliënt zal communiceren over de opdracht. Recht op Juristen is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet (tijdig) aankomen van informatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Recht op Juristen.

2.10 Cliënt is ermee akkoord dat de bedragen ten behoeve van de cliënt door de wederpartij worden bijgeschreven op de bankrekening van Recht op Juristen.

3 Tarieven

3.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt gedeclareerd aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door Recht op Juristen vastgestelde uurtarief. Recht op Juristen heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 10 minuten. Bezwaren tegen de tijdsverantwoording dienen binnen 14 dagen na toezending schriftelijk door Recht op Juristen te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de tijdverantwoording wordt geacht te zijn goedgekeurd door de cliënt.

3.2 Bij het aangaan van de overeenkomst kan een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, daaronder begrepen abonnementsgelden, vaste tarieven, no cure no pay afspraken, afspraken op basis van een succes fee etc. Indien er een afwijkende prijsafspraak is gemaakt komen eventuele kostenvergoedingen ter zake juridische bijstand altijd ten bate van Recht op Juristen, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

3.3 Indien de opdracht bij een afwijkende prijsafspraak tussentijds door de cliënt wordt beëindigd, dan blijft de cliënt de overeengekomen succes fee verschuldigd. Indien deze niet kan worden vastgesteld omdat de zaak niet is afgerond, wordt deze vastgesteld op een fictief bedrag van
€ 2.500,-. Andere optie is om de gewerkte uren af te rekenen tegen het reguliere uurtarief, zulks echter ter keuze en beoordeling van Recht op Juristen. 

3.4 Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven exclusie btw en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending, kosten te maken vanwege een in te schakelen derde.

3.5 Recht op Juristen is te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel verschotten, zoals de kosten van de deurwaarder, rechtbank (griffierecht) of deskundigen. Recht op Juristen is bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat het door Recht op Juristen verlangde voorschot door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de einddeclaratie.

3.6 Werkzaamheden verricht buiten werkdagen (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur) op verzoek van de cliënt worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na de reguliere werktijden kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 50%.

3.7 Recht op Juristen is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Recht op Juristen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

3.8  Bij gebreke van reclame of door het betalen van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum vervalt enig beroep van de cliënt op betwisting van de factuur. Een betwisting laat de betalingsverplichting van cliënt onverlet.

 

4 Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling

4.1 Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van zeven dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

4.2 Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient cliënt dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan Recht op Juristen schriftelijk kenbaar te maken.

4.3 De cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 5% per jaar over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Voorts maakt Recht op Juristen aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan zal Recht op Juristen de cliënt een schriftelijk aanmaning sturen waarin cliënt nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 16 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is Recht op Juristen gerechtigheid de cliënt buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten.

4.5 Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt Recht op Juristen de cliënt een schriftelijke aanmaning waarin cliënt nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is Recht op Juristen gerechtigheid de cliënt buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen

4.6 Recht op Juristen is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

5 Retournering stukken

5.1 Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van de cliënt desgewenst geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle facturen volledig zijn voldaan.

5.2 Recht op Juristen is gerechtigd tot het uitoefenen van een retentierecht op al hetgeen zij onder zich heeft voor al hetgeen de cliënt aan Recht op Juristen is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook en zonder schadeplichtig te (kunnen) zijn.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Elke aansprakelijkheid van Recht op Juristen voor door de cliënt bij weg van vaststelling ex artikel 7:900 BW te bewijzen aansprakelijkheid voortvloeiend uit en verband houdend met de opdracht is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Recht op Juristen gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Recht op Juristen is alleen aansprakelijk in geval van opzet of bewuste toerekenbaarheid. Recht op Juristen is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte en/of gevolgschade,.

6.2 Voor door de cliënt bij weg van vaststelling ex artikel 7:900 BW te wijzen aansprakelijkheid en schade die niet valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Recht op Juristen, is Recht op Juristen slechts aansprakelijk tot het bedrag gedurende he laatste jaar van de opdracht oor Rechtop Juristen in rekening gebracht tot een maximum van € 5.000,-

6.3 Recht op Juristen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6.4 Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij Recht op Juristen zijn gemeld binnen drie maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval drie jaar na datum van de laatste declaratie.

6.5 Recht op Juristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Recht op Juristen gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking zonder voorafgaand overleg namens cliënt te aanvaarden.

6.6 Cliënt vrijwaart Recht op Juristen terzake alle aanspraken van derden die direct of indirect voortvloeien of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden van Recht op Juristen.

7 Wijzigen voorwaarden

7.1 Recht op Juristen behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

7.2 De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de cliënt niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Recht op Juristen of via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud hiervan.

8 Toepasselijk recht

8.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.

8.2 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.