045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Een werknemer van de Action had een plastic tasje meegenomen zonder ervoor te betalen. Dit had voor hem grote gevolgen: ontslag op staande voet wegens diefstal. De medewerker heeft het ontslag aangevochten. Met succes! Op deze pagina bespreekt mr. Chantalle Tholen de uitspraak.

Ontslag op staande voet diefstal 

De werknemer is in oktober 2018 in dienst getreden bij Action als winkelbediende. Op 20 februari heeft de werknemer van 11.00 uur tot 20.00 uur gewerkt. Voorafgaand aan zijn dienst heeft hij twintig regenponcho’s gekocht en afgerekend. Na zijn dienst heeft hij om 20:06 uur bij de kassa een plastic tasje gepakt om de regenponcho’s in te doen en mee naar huis te nemen. Hij heeft het tasje niet afgerekend.

Vanaf de volgende dag had de werknemer vakantie tot 2 maart 2020. Na zijn vakantie werd hij op het matje geroepen. Het gesprek ging over het tasje dat hij niet heeft afgerekend.

De werknemer moest de volgende verklaring ondertekenen: ” Ik, [werknemer] , heb dit plastic tasje meegenomen zonder te betalen. Ik heb hier geen verklaring voor. Vergeten te betalen.”

Brief ontslag op staande voet: diefstal/verduistering

De werknemer is op staande voet ontslagen wegens diefstal/verduistering. In de ontslagbrief staat het volgende vermeld:

“ Hiermee bevestigen wij dat wij u op 2 maart 2020 op staande voet hebben ontslagen uit uw dienstbetrekking.

De reden hiervoor is dat er is vastgesteld dat u onrechtmatig goederen Action Nederland BV te Velp heeft weggenomen op 20 februari 2020 ten bedrage van € 0.03 of enig ander bedrag. Bovenstaande heeft u zowel mondeling als schriftelijk bekend tegenover [HR adviseur] en ondergetekende.

Wij beschouwen deze diefstal/verduistering in dienstbetrekking als een dringende reden voor ontslag op staande voet krachtens artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek.”

De werknemer heeft het ontslag op staande voet aangevochten.

Oordeel rechter: ontslag op staande voet diefstal onterecht

 Voor een geldig wegens diefstal moet sprake zijn van een zogeheten dringende reden. Of hiervan sprake is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder:

 • de aard en ernst van de gedraging
 • de aard van de dienstbetrekking (contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?)
 • de duur van de dienstbetrekking (hoe lang is de werknemer in dienst?)
 • de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld (hoe functioneerde de werknemer?)
 •  de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zij leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer heeft.

Diefstal plastic tasje is een ernstige gedraging

De rechter is van oordeel dat sprake is van een ernstige gedraging. Er bestaat discussie over de vraag of sprake was van opzet. De werknemer heeft verklaard dat hij vergeten is het tasje te betalen, maar eerder zou de werknemer hebben aangegeven dat hij van plan was het tasje een dag later af te rekenen. Dit heeft hij echter niet gedaan. De kantonrechter gaat er dan ook vanuit dat de werknemer met opzet niet heeft betaald.

De werknemer heeft daarmee in strijd gehandeld met het “zero tolerance beleid” zoals opgenomen in het personeelsreglement. Daarin staat duidelijk dat diefstal en fraude niet wordt geaccepteerd. En dat dit kan leiden tot ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet gaat echter te ver 

Toch oordeelt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet onterecht is. Hierbij is het volgende van belang:

 • het plastic tasje heeft een waarde van slechts € 0,03
 • de gevolgen van het ontslag zijn voor de werknemer erg groot. De werknemer is namelijk 41 jaar en zit in de schuldsandering. Door het ontslag op staande voet is hij in financiële problemen gekomen. Bovendien vindt de werknemer  gezien zijn leeftijd en de corona crisis niet snel een nieuwe baan
 • De werknemer heeft altijd goed gefunctioneerd. Zijn contract is twee keer verlengd geworden.

De kantonrechter vindt een ontslag op staande voet dan ook te ver gaan. Action had kunnen en moeten volstaan met een minder ingrijpende maatregel.

Vergoedingen bij onterecht ontslag op staande voet diefstal

Omdat het ontslag op staande voet onterecht is heeft de werknemer recht op een aantal vergoedingen.

De transitievergoeding

De werknemer heeft recht op de (in dit geval € 686,63 bruto). Action heeft nog aangegeven dat de werknemer hier geen aanspraak op kon maken omdat sprake zou zijn van ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter gaat hier niet in mee en vindt het handelen van de werknemer niet “ernstig verwijtbaar.”

Gefixeerde schadevergoeding

Action moet daarnaast de gefixeerde schadevergoeding betalen. Dat is het salaris van de werknemer tot de einddatum van het contract, in dit geval tot 22 september 2020 (in totaal € 2.945,75 bruto).

Billijke vergoeding

De werknemer heeft bovendien recht op een billijke vergoeding. Dit is een soort schadevergoeding als compensatie voor het onterechte ontslag. De schade die de werknemer hierdoor heeft geleden moet door de werkgever worden vergoed. De rechter gaat dus kijken wat er zou zijn gebeurd als de werknemer niet op staande voet zou zijn ontslagen.

 • De werknemer had een tijdelijk contract. Dit contract zou sowieso van rechtswege eindigen op 22 september 2020. De schade is dus het salaris t/m 22 september 2020. Indien het te verwachten is dat de werknemer een nieuwe baan zal vinden moet hiermee rekening worden gehouden. De kantonrechter gaat er echter vanuit dat deze kans klein zou zijn geweest. Dit gezien de leeftijd van de werknemer en de corona crisis.
 • De kantonrechter weegt ook mee dat de werkgever een andere ontslagprocedure had kunnen volgen, namelijk ontbindingsprocedure vanwege verwijtbaar handelen. Deze procedure zou mogelijk tot beëindiging van het dienstverband hebben kunnen leiden. De kantonrechter schat dat deze procedure ongeveer 4 tot 5 maanden zou hebben geduurd. De arbeidsovereenkomst zou naar alle waarschijnlijk na 20 weken zijn geëindigd, aldus de kantonrechter.
 • De kantonrechter merkt op dat de werknemer ook al recht heeft op de gefixeerde schadevergoeding (salaris t/m 22 september 2020). Ook in dat bedrag zijn de gevolgen van het onrechte ontslag “verdisconteerd”.

Al met al vindt de kantonrechter een billijke vergoeding van € 3.600,- bruto passend.

In totaal heeft de werkgever dit grapje ruim € 7.000,- gekost.

> Lees hier de volledige uitspraak.

1 reactie

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie