045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Een conflict met je werknemer. Daar zit je als werkgever niet op te wachten. Een ding is zeker. Hier moet je zorgvuldig mee omgaan. Laat je emoties dan ook niet de vrije loop. Op deze pagina lees je meer over veelvoorkomende conflicten die kunnen ontstaan.

Conflict met werknemer, inhoudsopgave

 1. Conflict met werknemer over ziekte – en re-integratie
 2. Conflict met werknemer over uren en salaris
 3. Conflict met werknemer over vakantie
 4. Werknemer overtreedt concurrentiebeding
 5. Juridische hulp bij conflict met werknemer

Conflict met werknemer over ziekte en re-integratie

Een van de grootste bronnen van ergernis zijn zieke werknemers. Veel conflicten met werknemers gaan dan ook over ziekte. Is de werknemer wel echt ziek? Wat als de werknemer weigert om passend werk te verrichten? Kan een zieke werknemer worden ontslagen?

Als werkgever heb je een aantal rechten en plichten. Hieronder zetten wij de belangrijkste op een rij.

Rechten en plichten werkgever bij ziekte

 • Bedrijfsarts inschakelen
  Heeft je werknemer zich ziek gemeld? Dan ben je binnen 7 dagen verplicht een bedrijfsarts in te schakelen.
 • Probleemanalyse
  De bedrijfsarts beoordeelt binnen zes weken of de werknemer ziek is. Is sprake van langdurig ziekteverzuim? Dan wordt er een probleemanalyse opgesteld. De bedrijfsarts geeft daarin aan wat de mogelijkheden zijn om te re-integreren. Je maakt met de werknemer vervolgens afspraken over de re-integratie. Deze afspraken worden elke 6 weken geëvalueerd.
 • Second opinion UWV
  Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts dan kun je een second aanvragen bij het UWV.
 • Loondoorbetalingsplicht
  Je bent verplicht om (minimaal 70% van) het loon van een ziekte werknemer maximaal twee jaar door te betalen. Is de werknemer na 2 jaar nog steeds ziek? Dan kan de werknemer mogelijk in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.
 • Ontslagverbod tijdens ziekte
  Je kunt de werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren niet ontslaan, tenzij je kunt aantonen het dat het ontslag helemaal niets te maken heeft met het feit dat de werknemer ziek is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfseconomisch ontslag. Is de werknemer langer dan twee jaar onafgebroken ziek? Dan kun je de weknemer via het UWV ontslaan.

Loon stopzetten

In sommige gevallen kun je de loonbetaling opschorten. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer weigert een bedrijfsarts te bezoeken. Of zich niet houdt aan de voorschriften van de bedrijfsarts. Soms mag je de loonbetaling helemaal stopzetten.Bijvoorbeeld wanneer de werknemer weigert om passende arbeid te verrichten.

Let op: overleg altijd met een advocaat of jurist arbeidsrecht voordat je het salaris opschort of stopzet. Stuur de werknemer ook altijd eerst een waarschuwing.

Heb je een conflict met je werknemer over ziekte? Neem dan direct contact met ons op.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Conflict met werknemer over uren en salaris

Het kan ook zijn dat je een conflict hebt met je werknemer over het aantal uren. Of over de uitbetaling van het salaris. Probeer er altijd eerst onderling uit te komen. Lukt dit niet? Dan helpen we je graag verder.

Wat zijn je rechten en plichten?

 • De overeengekomen uren mag je niet zomaar eenzijdig wijzigen. Hetzelfde geldt voor het salaris. De werknemer moet hiermee instemmen. Dat is alleen anders als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.
 • Als de werknemer zich houdt aan het arbeidscontract ben je verplicht het loon te betalen.
 • De werknemer heeft recht op vakantiegeld. Je bent verplicht om minimaal 8% vakantietoeslag over het loon te betalen.
 • Als de werknemer ziek is ben je verplicht het salaris bij ziekte maximaal 2 jaar door te betalen.

Conflict met werknemer over vakantie

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Tijdens deze periode hoeft de werknemer niet te werken, maar krijgt de werknemer wel loon doorbetaalt. De werknemer moet elk jaar de wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen.

In welke periode de werknemer vakantie kan opnemen wordt in onderling overleg geregeld. Je kunt de werknemer in principe niet verplichten om op bepaalde dagen vakantie te nemen. Dit kan alleen als hier in de CAO afspraken over zijn gemaakt.

Mag je een vakantieaanvraag weigeren?

Je bent in principe verplicht om een vakantie aanvraag goed te keuren. Voorwaarde is wel dat de verlofaanvraag tijdig is ingediend.

Alleen in de volgende gevallen mag je een vakantieaanvraag weigeren:

 • Er is sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang
 • Werknemer heeft niet genoeg vakantiedagen
 • In de cao staat dat de werknemer verplicht is om in een bepaalde periode vakantie op te nemen

Let op: je bent verplicht om binnen twee weken te reageren op een vakantieaanvraag. Doe je dit niet? Dan is de vakantie automatisch goedgekeurd.

Werknemer overtreedt concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding wil je als werkgever voorkomen dat werknemers bij jouw concurrent gaan werken. En de binnen jouw bedrijf opgedane kennis met jouw concurrent delen. Met een relatiebeding wil je voorkomen dat jouw werknemer na beëindiging van het dienstverband jouw zorgvuldig opgebouwde relaties meeneemt. De praktijk laat zien dat werknemers zich vaak niet houden een dergelijke bedingen. Dit terwijl dit voor jouw onderneming grote financiële gevolgen kan hebben.

We kunnen jou bijstaan bij het handhaven van een concurrentie – en/of relatiebeding en het incasseren van eventuele boetes die daaraan zijn gekoppeld.

Neem contact op 

Juridische hulp bij conflict met werknemer

Heb je een conflict met je werknemer? Ga dan zorgvuldig te werk. Je wilt geen verstoorde arbeidsrelatie. Als werkgever doe je al snel iets fout. Rechters hebben de neiging om al snel in het voordeel van de werknemer te beslissen. De werknemer wordt nu eenmaal gezien als de zwakkere partij.

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Wij adviseren, begeleiden en procederen voor werkgevers. Ook kun je bij ons terecht voor arbeidsmediation. Wacht niet te lang en neem contact met ons op via 045 – 511 26 57.

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie