045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

Moet ik mijn tweede baan melden bij mijn werkgever?

In artikel 19 lid 3 Grondwet is geregeld dat een werknemer recht heeft op vrije arbeidskeuze. Je bent dus in principe vrij om bij meerdere werkgevers te werken. Ook combineren steeds meer mensen een baan met een eigen onderneming. Het kan zijn dat jouw werkgever hier bezwaar tegen heeft. Aangezien wij hier geregeld vragen over krijgen, hebben wij de belangrijkste vragen in dit artikel op een rijtje gezet. Ben je bijvoorbeeld verplicht om een tweede baan te melden bij jouw werkgever en mag een werkgever jou verbieden om een tweede baan te hebben?

Moet ik mijn werkgever vertellen dat ik nog een baan heb?

Ja, je bent verplicht om een tweede baan te melden bij jouw werkgever. Jouw werkgever is namelijk verplicht om in de gaten te houden of je de Arbeidstijdenwet niet overtreedt. Op het moment dat je niet hebt doorgegeven dat je een tweede baan hebt en de inspectie SZW komt erachter dat je meer werkt dan de Arbeidstijdenwet, kan jouw werkgever een boete krijgen.

Let op: bij cao kunnen hier afwijkende afspraken over worden gemaakt.

Mag mijn werkgever een 2e baan verbieden?

Dat hangt ervan af. Vraag is wat voor een nevenwerkzaamheden je wilt gaan verrichten. Op grond van het beginsel van goed werknemerschap (artikel 7:611 BW) ben je namelijk gehouden om geen schade toe te brengen aan jouw werkgever.

Van belang is ook of er in het contract een zogeheten nevenwerkzaamhedenbeding is opgenomen en of er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. 

Is er in jouw contract een nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen en wil je deze door ons laten beoordelen? Neem dan contact met ons op.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht jurist mr. Milad Rahnama’i voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 26 57
of stuur een e-mail

Nevenwerkzaamhedenbeding

Of jij nevenwerkzaamheden mag verrichten staat vaak vermeld in de arbeidsovereenkomst. Het gedeelte waarin wordt vermeld in welke mate jij nevenwerkzaamheden mag verrichten, noemt men een nevenwerkzaamhedenbeding. In een arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld staan dat je eerst toestemming moet vragen aan de werkgever of je een tweede baan mag aannemen. Het kan ook zo zijn dat een werkgever het in zijn geheel verbiedt om een tweede baan te hebben. Vaak is er ook een boete gekoppeld aan overtreding van het nevenwerkzaamhedenbeding.

Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

Artikel 10 – (Neven)werkzaamheden

Behoudens schriftelijke toestemming van werkgever is het werknemer niet toegestaan om in dienst te treden van c.q. werkzaamheden te verrichten voor cliënten of relaties van werkgever en/of gelieerde vennootschappen. Werknemer zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet voor een andere werkgever of opdrachtgever werkzaam zijn, noch voor eigen rekening een bedrijf op beroep uitoefenen, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van werkgever. Werkgever zal die toestemming niet op onredelijke gronden kunnen weigeren. Een weigering is niet onredelijk indien door de bedoelde activiteiten/werkzaamheden de bedrijfsbelangen van werkgever of gelieerde ondernemingen kunnen worden geschaad.

Artikel 12 – Boete

Overtreding van een van de bepalingen omschreven in artikel 8 t/m 11 leidt tot een direct opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend Euro) per geval zonder enige rechterlijke tussenkomst, naast € 1000 (zegge: duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverlet de verplichting van werkneemster de werkelijk geleden schade aan werkgever te vergoeden.”

Werkgever mag tweede baan alleen verbieden als sprake is van een objectieve reden

Sinds 1 augustus 2022 is artikel 7:653a BW in werking getreden. Dit artikel luidt als volgt:

” Artikel 653a
1. Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig,
tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.
2. De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in dit artikel aan hem toegekende rechten geldend maakt, ter zake bijstand
heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend. “

Dankzij deze nieuwe wetgeving mag een werkgever zich niet vrijelijk beroepen op een nevenwerkzaamhedenbeding. Een werkgever mag nevenwerkzaamheden alleen verbieden als er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.

Objectieve redenen zijn onder andere:

  • de gezondheid en veiligheid van de werknemer,
  • de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie,
  • de integriteit van overheidsdiensten,
  • het vermijden van belangenconflicten, en
  • strijdigheid met de arbeidstijdenwet.

Bovenstaande redenen zijn niet uitputtend. Dit betekent dat er ook andere redenen door de werkgever kunnen worden gegeven, die mogelijk kunnen worden aangemerkt als een objectieve reden.

Ik heb aangegeven dat mijn werkgever een tweede baan niet mag verbieden

Je hebt bij jouw werkgever gemeld dat jouw tweede baan niet verboden of beperkt mag worden. Het uitgangspunt van artikel 7:653a BW is dat een werkgever een werknemer niet mag benadelen, indien je een beroep doet op dit artikel. Toch zou hierdoor een arbeidsconflict kunnen ontstaan. Mogelijk dat jouw werkgever zelfs met ontslag dreigt. Ook in deze situatie staan wij jou graag bij.

Advies of juridische hulp nodig?

De regels over het verrichten van nevenwerkzaamheden zijn vastgelegd in de wet en jurisprudentie. Deze regels veranderen voortdurend. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Ben je van plan om meerdere banen te combineren of wil je een baan combineren met een eigen onderneming en wil je weten of dit is toegestaan? Neem dan contact met ons op. Wij  kunnen je adviseren over wat te doen. Je wilt immers niet schadeplichtig zijn of een forse boete riskeren!

De kosten voor het beoordelen van de stukken en het uitbrengen van een advies bedragen € 150,-.

 

1 reactie

Oprecht betrokken.

Lef, oplossingsgericht en creatief.

Meer over ons

Gratis intake.

Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie