045 - 511 2657 (gratis intake)
menu

In veel arbeidsovereenkomsten komt een concurrentiebeding voor. Dat betekent dat je niet “zomaar” van baan kunt veranderen. Is een dergelijk beding altijd geldig? Hoe kun je het omzeilen? Op deze pagina lees je hier meer over.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding (ook wel non concurrentiebeding genoemd) is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat je geen concurrent mag worden van je werkgever. Dit kan inhouden dat je geen eigen bedrijf mag beginnen. Maar ook dat je niet voor een concurrent of andere bedrijven in de branche mag werken.

Concurrentiebeding voorbeeld


“Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende 12 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of die gelijke diensten verleend als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

Het beding beschermt jouw werkgever dus tegen het feit dat je met alle kennis van het bedrijf naar een concurrent kan stappen. Het is niet altijd even duidelijk of er sprake is van een overtreding. Is het bedrijf waar je voor wilt gaan werken bijvoorbeeld wel een concurrent? Daarover kan veel discussie ontstaan.

Wil je weten of in jouw specifieke situatie sprake is van een overtreding van het concurrentiebeding? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Boetebeding

Aan een concurrentiebeding is meestal een boetebeding gekoppeld. Dat betekent dat je werkgever bij een overtreding een flinke boete kan vorderen. De hoogte hiervan staat in je contract. Meestal gaat het om een vast bedrag vermeerderd met een bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt. De boete kan dus behoorlijk oplopen. De boete is automatisch verschuldigd. Je werkgever hoeft je dus niet eerst te waarschuwen. Wel kan de rechter de boete matigen als dit leidt tot een onaanvaardbare situatie.

Heb je een brief ontvangen waarin staat dat je het concurrentiebeding hebt overtreden? Wacht dan niet te lang en neem direct contact met ons op via het nummer 045 – 511 26 57. Meestal ben je bij overtreding een boete verschuldigd. Deze boete wordt elke dag hoger. Hoe eerder er gehandeld wordt, hoe beter. Indien nodig kunnen wij een kortgedingprocedure opstarten.

Neem direct contact op met onze arbeidsrecht juriste mr. Chantalle Tholen voor een gratis intakegesprek.

Bel 045 - 511 2657
of stuur een e-mail

Voorwaarden concurrentiebeding

Voorwaarden bij vast contract:

 • Schriftelijk 
  Het beding moet schriftelijk worden aangegaan. Meestal staat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Maar het kan ook in een cao of personeelsgids zijn opgenomen. In de arbeidsovereenkomst of ondertekende brief moet dan wel expliciet naar deze documenten zijn verwezen. Ook moeten deze documenten vóór het tekenen van de arbeidsovereenkomst ter hand zijn gesteld. Zijn deze documenten niet ter hand gesteld? Dan moet je uitdrukkelijk hebben verklaard dat je instemt met het beding.
 • Meerderjarig
  Tijdens het ondertekenen van het contract waarin het beding staat moet je meerderjarig zijn.

Concurrentiebeding tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract gelden strengere eisen. Deze eisen worden hieronder genoemd:

 • Meerderjarig
  Je moet meerderjarig zijn.
 • Strenger schriftelijkheidsvereiste
  Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen. Bij een tijdelijk contract geldt een strenger schriftelijkheidsvereiste. Een concurrentiebeding is bij een tijdelijk contract alleen rechtsgeldig als dit in de arbeidsovereenkomst zelf is opgenomen.
 • Zwaarwegende bedrijfsbelangen
  Daarnaast geldt sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid nog een aanvullende eis. Het concurrentiebeding moet namelijk noodzakelijk zijn wegens zogeheten “zwaarwegende bedrijfsbelangen”. Deze zwaarwegende bedrijfsbelangen moeten voldoende concreet worden omschreven in het concurrentiebeding zelf of in een apart document. Doet je werkgever dit niet? Dan is het beding niet rechtsgeldig. Een algemene opmerking in de zin van “wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen is het u niet toegestaan om…” is dus niet voldoende.

Wanneer is een concurrentiebeding nietig?

Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter bepalen dat het concurrentiebeding nietig is. Het beding komt dan geheel of gedeeltelijk te vervallen. Je kunt hierbij denken aan de volgende situaties.

Te uitgebreid geformuleerd

Hoe ver een concurrentiebeding strekt, hangt natuurlijk af van de precieze tekst en de onderlinge belangen. Het beding moet duidelijke grenzen hebben. In ieder geval voor wat betreft de duur, het geografische bereik en het functionele bereik: welke werkzaamheden vallen onder het beding?

Over het algemeen geldt een maximale duur van 12 maanden. Het geografische bereik is afhankelijk van de afzetmarkt van je werkgever. Het spreekt voor zich dat het concurrentiebeding bij een kapsalon veel beperkter zal zijn dan bij een multinational.

Er zal ook altijd een belangenafweging moeten plaatsvinden. Als je door het concurrentiebeding onbillijk in jouw belangen wordt benadeeld, dan kan de rechter het concurrentiebeding nietig verklaren. Meestal wordt het beding niet geheel maar gedeeltelijk nietig verklaard. De werking wordt dan bijvoorbeeld ingekort van twee jaar naar zes maanden. Of het geografische bereik wordt verkleind.

De rechter kan ook beslissen om het concurrentiebeding in stand te houden. In plaats daarvan kun je een vergoeding krijgen.

Wijziging van omstandigheden

Functiewijzing
Is de situatie na het aangaan van het concurrentiebeding gewijzigd? Dan kan het beding nietig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ingrijpende functiewijziging. Als het concurrentiebeding hierdoor zwaarder op jou is gaan drukken, dan moet dit opnieuw worden overeengekomen. Laat je werkgever dit na? Dan is het eerder afgesproken concurrentiebeding nietig.

Bedrijfsovername
Ook bij een gehele of gedeeltelijke bedrijfsovername of andere wijzigingen binnen het bedrijf kan een eerder overeengekomen concurrentiebeding nietig zijn.

Concurrentiebeding omzeilen

Een concurrentiebeding omzeilen is lastig. Een concurrentiebeding komt pas aan de orde bij ontslag. Of als je contract niet wordt verlengd. Ontslag wordt in de meeste gevallen in onderling overleg geregeld via het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Je kunt het concurrentiebeding omzeilen door hierover in onderhandeling te treden met je werkgever. Meestal is het je werkgever niet te doen om jou een hak te zetten. Je werkgever wilt zijn eigen klanten behouden en zijn bedrijfseigendommen beschermen.

Het concurrentiebeding kan dan ook worden omgezet in een relatiebeding of een geheimhoudingsbeding. Bij een relatiebeding kun je wel bij de concurrent aan de slag, maar mag je geen contact meer hebben met klanten van je vorige werkgever. Bij een geheimhoudingsbeding verklaar je geen bedrijfsgevoelige informatie weg te geven. Op die manier heb je meer bewegingsvrijheid en kun je toch soortgelijke werkzaamheden verrichten.

Wil je het concurrentiebeding omzeilen? Bijvoorbeeld omdat je van baan wilt wisselen of een eigen bedrijf wilt starten. We helpen je graag verder. We beoordelen het beding en geven je advies over de te nemen vervolgstappen.

Neem contact op 

Heb je een rechtsbijstandsverzekering?

 • Wij controleren gratis of er dekking is
 • Laat je zaak gratis door ons behandelen. Of vraag een gratis second opinion aan.
 • Verzekeraar betaalt onze kosten
Kosten: gratis Meer informatie

Gratis intake. Zonder verplichtingen.

Aanvragen Meer informatie