RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Contractenrecht, Juridisch advies Heerlen, Limburg

Contractenrecht, juridisch advies Heerlen

Overeenkomsten. Een man, een woord?

Iedere ondernemer krijgt dagelijks te maken met het sluiten van overeenkomsten. Als ondernemer maakt u afspraken met uw personeel, uw leveranciers, uw klanten, uw verhuurder en uw bank. Het sluiten van overeenkomsten brengt allerlei rechten en plichten met zich mee.

Hoewel een mondelinge overeenkomst ook rechtsgeldig is, is het van groot belang dat de gemaakte afspraken helder en eenduidig worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Helaas blijkt uit de praktijk dat ondernemers vaak veel te gemakkelijk denken over het opstellen van een contract en het contractenrecht. Wij zien dan ook regelmatig dat contracten gewoonweg ontbreken, dat er standaardmodellen van internet worden gebruikt of dat contracten bepalingen bevatten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. De meeste conflicten ontstaan over de uitleg van de inhoud van de overeenkomst. Wat is er precies afgesproken? Is er sprake van een tekortkoming in de nakoming?

U zult hoe dan ook bij het opstellen van contracten zorgvuldig te werk moeten gaan. Een fout of onvolledigheid kan immers grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Uiteraard is het nooit mogelijk om van tevoren alle eventualiteiten te ondervangen, maar een op maat gemaakte overeenkomst biedt u veel bescherming. Niet alleen in een eventuele gerechtelijke procedure maar ook daarbuiten. De praktijk laat namelijk zien dat er minder geschillen ontstaan indien de gemaakte afspraken zijn neergelegd in een deugdelijk contract, omdat voor beide partijen dan duidelijk is wat er precies is afgesproken.

Wij helpen u graag met het beoordelen of opstellen van al uw overeenkomsten, zoals samenwerkingsovereenkomsten (bijvoorbeeld vof of maatschap) en de beëindiging daarvan, koopovereenkomsten, algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht (freelance-overeenkomsten) en huurovereenkomsten.

Tevens kunt u voor al uw vragen op het gebied van het contractenrecht bij ons terecht. U kunt hierbij denken aan de volgende deelonderwerpen:

  • geschillen over de uitleg van overeenkomsten,
  • geschillen over de nakoming van overeenkomsten,
  • geschillen over de beëindiging van overeenkomsten,
  • het vorderen van schadevergoeding of het voeren van verweer tegen schadeclaims,
  • vernietiging van overeenkomsten op grond van wilsgebreken zoals dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden,
  • verjaring.

Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

Het verbintenissenecht is een zeer ruim rechtsgebied. Niet alleen overeenkomsten, maar ook het leerstuk van de onrechtmatige daad valt onder het verbintenissenrecht. Zo kunt u aansprakelijk worden gesteld indien u onrechtmatig handelt en daarmee schade toebrengt aan een derde. Als ondernemer bent u niet alleen aansprakelijk voor de schade die u zelf veroorzaakt, maar op grond van de wet bent u ook aansprakelijk voor schade die buiten uw schuld is ontstaan. Dit is de zogeheten risico- aansprakelijkheid. Zo bent u bijvoorbeeld aansprakelijk indien uw product schade heeft veroorzaakt. Tevens bent u aansprakelijk voor uw personeel en niet-ondergeschikten die in opdracht van u werkzaamheden verrichten. Veroorzaakt uw werknemer tijdens werktijd bijvoorbeeld een verkeersongeval, dan bent u hiervoor aansprakelijk, zelfs wanneer de werknemer schuld heeft aan de schade. Uiteraard kan zich ook de omgekeerde situatie voordoen, namelijk dat u of uw onderneming is benadeeld door een derde en u de geleden en nog te lijden schade wenst te verhalen.

Heeft u een verbintenisrechtelijke vraag of wilt u uw probleem aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op