RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Ontslagvergoeding en juridische hulp Zuid-Limburg

Arbeidsrecht

Ontslag

Niets is voor eeuwig. Ook uw arbeidsrelatie niet. Soms komt er een moment dat u van een werknemer afscheid wilt of zelfs moet nemen. Bijvoorbeeld omdat de werknemer naar uw mening niet naar behoren functioneert, omdat er een conflict is ontstaan dat de arbeidsrelatie aanzienlijk heeft verstoord of omdat u vanwege een slechte financiële situatie een aantal arbeidsplaatsen dient te schrappen. Er kunnen met uw werknemer allerlei discussies ontstaan over bijvoorbeeld de redenen voor ontslag, het al dan niet betalen van een ontslagvergoeding en de te hanteren opzegtermijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst.

Meer informatie over ontslag

Juridische hulp omtrent personeel

“Ik wens u veel personeel”, luidt een bekende uitdrukking. Algemeen wordt aangenomen dat personeel en alles wat daar omheen zit leidt tot veel problemen in de dagelijkse praktijk van een ondernemer. Maar goed personeel is ook een van de belangrijkste sleutels tot het succes van uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat uw personeelszaken goed zijn geregeld.

Arbeidsovereenkomst

Het begint al bij het aannemen van personeel. U gaat met uw werknemers vaak een jarenlange relatie aan. Het is dan ook belangrijk dat u daarover goede afspraken maakt in onder meer de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst dient namelijk als startpunt voor vrijwel alle juridische vraagstukken. Het belang van een goede arbeidsovereenkomst en een zorgvuldig opgesteld bedrijfsreglement ( met hierin bijvoorbeeld afspraken over werktijden, ziekmeldingen, vakantieplanning, gebruik van camera’s en internetgebruik) wordt vaak onderschat. U kunt natuurlijk een standaard arbeidsovereenkomst van internet gebruiken, maar deze overeenkomst sluit niet aan op uw specifieke bedrijfsvoering en de specifieke functie van uw werknemers. Bovendien is het maar de vraag of de standaardovereenkomst voldoet aan alle wettelijke vereisten en de eventueel van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Wij kunnen uw arbeidsovereenkomst beoordelen. Heeft u nog geen arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement, dan stellen wij dit graag voor u op.

Conflicten tijdens arbeidsrelatie

Een van de grootste bronnen van ergernis zijn zieke werknemers. Is de werknemer wel echt ziek? Wat als de werknemer weigert mee te werken aan zijn reïntegratie? Kan een zieke werknemer worden ontslagen? Allemaal arbeidsrechtelijke vragen die wij in de praktijk vaak tegenkomen. Het is van belang dat u juridisch correct handelt. Als werkgever heeft u veel verplichtingen. Zo dient u gedurende de eerste twee ziektejaren tenminste 70% van het loon door te betalen, mag de arbeidsovereenkomst gedurende de loondoorbetalingsperiode van twee jaar in beginsel niet worden opgezegd en bent u verplicht mee te werken aan de reïntegratie van uw werknemer. Juridisch advies over en begeleiding tijdens het ziekteproces is dan ook erg belangrijk. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen, dan kan het UWV u een sanctie opleggen, waardoor u maximaal een jaar langer loon dient door te betalen.

Tevens kunnen er tijdens de arbeidsrelatie allerlei conflicten ontstaan over bijvoorbeeld het functioneren van de werknemer, de betaling van loon, verlof, zwangerschap, wijziging van de arbeidsovereenkomst of over een bedrijfsongeval dat heeft plaatsgevonden. Ook hierbij kunnen wij u adviseren.

Schorsing/non-actiefstelling

Heeft uw werknemer iets gedaan of juist nagelaten wat niet door de beugel kan? Dan kunt u uw werknemer schorsen of op non-actief stellen. Dit zijn ingrijpende maatregelen die alleen kunnen worden ingezet indien sprake is van zwaarwegende redenen en wanneer terugkeer van de werknemer tot een onwerkbare situatie leidt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit of indien sprake is van een onhoudbare situatie op de werkvloer door een arbeidsconflict. Gelet op het ingrijpende karakter van een schorsing of non-actiefstelling, is het verstandig u hierover goed te laten informeren en adviseren.

Concurrentie- en relatiebeding

Met een concurrentiebeding wilt u als werkgever voorkomen dat werknemers bij uw concurrent gaan werken en de binnen uw bedrijf opgedane kennis met uw concurrent delen. Met een relatiebeding wilt u verhinderen dat uw werknemer na beëindiging van het dienstverband uw zorgvuldig opgebouwde relaties meeneemt. De praktijk laat zien dat werknemers zich vaak niet houden een dergelijke bedingen, terwijl dit voor uw onderneming grote financiële gevolgen kan hebben. Wij kunnen u bijstaan bij het handhaven van een concurrentie – en/of relatiebeding en het incasseren van eventuele boetes die op de overtreding daarvan zijn gesteld.

Onze diensten

De wet- en regelgeving in het arbeidsrecht is complex en de rechtspraak wijzigt voortdurend. Bovendien gelden voor bepaalde sectoren zoals onderwijs en overheid afwijkende regels bij ontslag. Voor u als ondernemer is het vrijwel onmogelijk om continue op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en om uw beleid daarop af te stemmen. Als werkgever doet u al snel iets fout en rechters hebben de neiging om bij onduidelijkheid in het voordeel van de werknemer recht te spreken, omdat de werknemer nou eenmaal de zwakkere partij is.

Wij bemiddelen, begeleiden, adviseren en procederen voor werkgevers op het gehele terrein van het arbeidsrecht. Een groot aantal problemen kan al worden voorkomen door het voeren van een zorgvuldig personeelsdossier. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op