Vestiging Heerlen
Kerkraderweg 13
Tel. 045 5112657
Vestiging Maastricht
Sint Annalaan 60
Tel. 043 3432607


Algemene voorwaarden

 

U kunt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden hier downloaden. Voor het bekijken van de Algemene Voorwaarden kunt u gebruik maken van het gratis programma Acrobat Reader.

1 RechtOp Juristen, toepasselijkheid en publicatie

1.1 RechtOp Juristen is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere door RechtOp Juristen aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten.

1.3 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen tevens worden geraadpleegd op www.rechtopjuristen.nl. Op verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan cliënt worden toegezonden.

2 Opdrachten

2.1 De door RechtOp Juristen gedane voorstellen zijn vrijblijvend. Een door RechtOp Juristen gedaan voorstel komt automatisch te vervallen indien zij door de cliënt niet binnen 7 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door cliënt voor akkoord ondertekende of anderszins voor akkoord bevestigende opdrachtbevestiging door RechtOp Juristen retour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.

2.3 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van RechtOp Juristen, niet tot een resultaatsverplichting. RechtOp Juristen zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Aan RechtOp Juristen komt de beoordeling toe op welke wijze in en buiten rechte wordt opgetreden.

2.4 De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

2.5 Alle overeenkomsten komen tot stand met de maatschap “RechtOp Juristen’ als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.6 Indien ten behoeve van de dienstverlening door RechtOp Juristen de inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dit ter beoordeling van de behandelend(e) jurist(en), wordt de aan RechtOp Juristen gegeven opdracht beschouwd tevens de opdracht tot en toestemming tot een dergelijke inschakeling te omvatten. Indien ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder, zal daarover met de cliënt overleg worden gevoerd.

2.7 Het staat RechtOp Juristen te allen tijde vrij om de opdracht ter verdere behandeling door te verwijzen naar (een) vakbekwame derde(n).

2.8 Een opdracht kan te allen tijde schriftelijk per aangetekende post door partijen tussentijds worden beëindigd. Eventueel nog openstaande nota’s dienen door cliënt dan omgaand voldaan te worden.

3 Tarieven

3.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt gedeclareerd aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door RechtOp Juristen vastgestelde uurtarief. RechtOp Juristen heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 5 minuten. Bezwaren tegen de tijdsverantwoording dienen binnen 10 dagen na toezending schriftelijk door RechtOp Juristen te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de tijdverantwoording wordt geacht te zijn goedgekeurd door cliënt.

3.2 Bij het aangaan van de overeenkomst kan een afwijkende prijsafspraak worden gemaakt, daaronder begrepen abonnementsgelden, vaste tarieven, no cure no pay afspraken, no cure less pay afspraken. Indien er een afwijkende prijsafspraak is gemaakt komen eventuele kostenvergoedingen ter zake juridische bijstand en dwangsommen ten bate van RechtOp Juristen. Indien de opdracht bij een afwijkende prijsafspraak tussentijds door cliënt wordt beëindigd, dienen de gewerkte uren te worden afgerekend tegen het reguliere uurtarief.

3.3 Behoudens andersluidende afspraak zijn de tarieven exclusief 5% kantoorkosten, btw en verschotten (kosten van derden), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten voor aangetekende verzending, kosten te maken vanwege een in te schakelen derde.

3.4 RechtOp Juristen is te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door RechtOp Juristen in te schakelen derden. RechtOp Juristen is bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat het door RechtOp Juristen verlangde voorschot door de cliënt is voldaan. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.

3.5 Werkzaamheden verricht buiten werkdagen (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 18.00 uur) op verzoek van de cliënt worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na de reguliere werktijden kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 25%. Bij overwerk in het weekend en op feestdagen kan het dan geldende tarief worden vermeerderd met een toeslag van 50%.

3.6 RechtOp Juristen is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoerveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van RechtOp Juristen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.

4 Betaling en gevolgen van niet of niet tijdige betaling

4.1 Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van zeven dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. RechtOp Juristen is gerechtigd op ieder moment de betalingstermijn te verkorten.

4.2 Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient cliënt dit binnen veertien dagen na factuurdatum aan RechtOp Juristen schriftelijk kenbaar te maken.

4.3 De cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is alsdan een contractuele vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4.5 Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt RechtOp Juristen de cliënt een schriftelijke aanmaning waarin cliënt nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is RechtOp Juristen gerechtigheid de cliënt buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.

4.6 RechtOp Juristen is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.

5 Retournering stukken

5.1 Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van de cliënt desgewenst geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle nota’s zijn voldaan.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Elke aansprakelijkheid van RechtOp Juristen is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door RechtOp Juristen gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

6.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van RechtOp Juristen beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte tarief met een maximum van € 5.000,-

6.3 RechtOp Juristen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het tekortschieten van cliënt in zijn verantwoordelijkheid of indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6.4 RechtOp Juristen is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst door welke oorzaak ook ontstaan.

6.5 Alle aanspraken van de cliënt vervallen, indien deze niet aangetekend en gemotiveerd bij RechtOp Juristen zijn gemeld binnen drie maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na datum van de laatste declaratie.

6.6 RechtOp Juristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming van door haar ingeschakelde derden, zoals advocaten, deurwaarders, deskundigen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is RechtOp Juristen gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

7 Toepasselijk recht

7.1 Geschillen voortvloeiende uit de opdracht worden beheerst door Nederlands recht.

7.2 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.