RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


bestuursrecht_header

Bestuursrecht: problemen met de overheid omgeving Heerlen, Zuid-Limburg

Bestuursrecht

Het bestuursrecht heeft betrekking op de verhouding tussen burger en bestuur. Met bestuur wordt bedoeld de overheid, zoals gemeente, provincie en waterschap, maar ook de belastingdienst. Iedereen krijgt in het dagelijks leven te maken met het bestuursrecht. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen of als u een uitkering wilt aanvragen. Of er wordt een vergunning verleend voor een nieuwe discotheek om de hoek waar u totaal niet op zit te wachten. Ook sommige verkeersboetes, het belastingrecht en het vreemdelingenrecht vallen onder het bestuursrecht. Het bestuursrecht is dus een zeer uitgebreid rechtsgebied.

Kern van het bestuursrecht is het nemen van ‘besluiten’. De overheid dient zich hierbij te houden aan allerlei wettelijke regels en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat de overheid besluiten goed moet motiveren, dat er zorgvuldig onderzoek moet worden gedaan en dat er altijd een redelijke belangenafweging moet worden gemaakt.

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Indien u het niet eens bent met een bepaald besluit van de overheid, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Deze zal het besluit opnieuw beoordelen. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan kunt u zich wenden tot de rechtbank. In het beroepschrift dient u duidelijk en gemotiveerd aan te geven waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Voldoet u niet aan de wettelijk gestelde eisen, dan loopt u het risico dat u niet-ontvankelijk wordt verklaard in de procedure. Dat betekent dat uw zaak niet inhoudelijk wordt behandelend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan is in de meeste  gevallen nog hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure kan eventueel een voorlopige voorziening worden aangevraagd, waarmee de gevolgen van het besluit worden opgeschort. Er kan bijvoorbeeld worden verzocht dat uw uitkering blijft doorlopen of dat u gedurende de bezwaar- en of beroepsprocedure wordt behandeld alsof u over de vereiste vergunning beschikt.

Hoewel het bestuursrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging kent, is het verstandig dat u juridische hulp inschakelt. Het is namelijk van essentieel belang dat van begin af aan alle revelante feiten en juridische argumenten tijdig en volledig worden aangevoerd. Bij de rechter is het namelijk niet meer mogelijk om nieuwe feiten in te brengen, die u ook in de fase van bezwaar had kunnen aanvoeren. Omdat een kleine misstap grote gevolgen kan hebben, is het verstandig een deskundige in te schakelen die u – al dan niet op de achtergrond – kan begeleiden bij de bezwaar- en beroepsprocedure. Wij staan u graag met raad en daad bij. Het is van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons opneemt, omdat het bestuursrecht strikte termijnen kent en bezwaar tegen een besluit meestal na zes weken niet meer mogelijk is.

Neem contact op

Overheidsaansprakelijkheid

De overheid kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt doordat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de overheid ten onrechte een vergunning heeft geweigerd of onjuiste informatie heeft verstrekt. Maar ook handelen van de overheid dat op zichzelf rechtmatig is, kan schade veroorzaken. U kunt hierbij denken aan schade die u lijdt doordat een wijziging van het bestemmingsplan een waardevermindering van uw pand met zich meebrengt of doordat uw uitzicht wordt ontnomen door de realisatie van een bouwproject. Hoewel de overheid in deze gevallen niet onrechtmatig handelt, kan zij toch worden verplicht om de schade die u hierdoor lijdt te vergoeden. Er is dan sprake van planschade of nadeelcompensatie.

De overheid vergoedt uw schade echter niet uit zichzelf. U dient hier achteraan te gaan. Ook voor het indienen van schadeclaims wegens onrechtmatig en rechtmatig overheidshandelen kunt u bij ons terecht.

Heeft u een vraag op het gebied van het bestuursrecht of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact op