RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Wet Werk en Zekerheid: weet wat u te wachten staat!

Per 1 januari 2015 treden al de eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in. De positie van de werknemer met een flexibel arbeidscontract wordt verstrekt en het ontslagrecht wordt ingrijpend gewijzigd. Hieronder schetsen wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Wijzigingen per 1 januari 2015

  • Aanzegtermijn bij contract voor bepaalde tijd: het is op dit moment nog zo dat een werkgever niet verplicht is om aan de werknemer van tevoren mede te delen dat het contract voor bepaalde tijd afloopt. Per 1 januari 2015 is de werkgever verplicht de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst mede te delen of de arbeidsovereenkomst wordt voorgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Komt de werkgever deze verplichting niet na, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris.
  • Proeftijd bij contract voor bepaalde tijd: op dit moment is het toegestaan om in een contract voor bepaalde tijd een proeftijd op te nemen. Per 1 januari 2015 mag geen proeftijd meer worden opgenomen bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter.
  • Concurrentiebeding bij contract voor bepaalde tijd: op dit moment is het toegestaan om in een contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. Vanaf 1 januari 2015 mogen tijdelijke contracten geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij de werkgever goed kan motiveren dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Wijzigingen per 1 juli 2015

  • Het aantal contracten tijdelijke contracten dat mag worden afgesloten wordt gewijzigd. Het is nu nog zo dat er 3 contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten in een periode van drie jaar, tenzij de contracten elkaar met tussenpozen van meer dan drie maanden opvolgen. Per 1 juli 2015 geldt dat werknemers al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. De ketenregeling wordt pas doorbroken als er meer dan 6 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten zit.
  • Bij arbeidsovereenkomsten die 2 jaar of langer duren is de werkgever een zogeheten transitievergoeding verschuldigd. Dit geldt ook bij contracten die van rechtswege eindigen. De transitievergoeding is gebaseerd op de duur van het dienstverband is bedoeld als compensatie voor de gevolgen van het ontslag.
  • De werkgever heeft niet langer de keuze tussen het aanvragen van ontslag via het UWV of de kantonrechter. Er is nog slechts één ontslagroute en die is afhankelijk van de reden van het ontslag. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet worden aangevraagd bij het UWV. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens andere redenen gaat via de kantonrechter. Het blijft mogelijk de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindig met behulp van een vaststellingsovereenkomst.

Voor ondernemers is het van belang dat tijdig wordt gehandeld en dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt.

Heeft u vragen over de aankomende wijzigingen of wilt u weten of uw contracten hierop zijn afgestemd? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

Reageer