RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Aanzegging: wel of geen verlenging contract?

Wel of geen verlenging contract?  De werknemer verkeert vaak lange tijd in onzekerheid. Op dit moment is de werkgever namelijk niet verplicht om de werknemer tijdig te laten weten of er al dan niet een verlenging van het contract plaatsvindt. Per 1 januari 2015 komt hier verandering in en is de werkgever verplicht om de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. Dit wordt aanzegging genoemd. Deze aanzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst plaatsvinden. Met deze maatregel probeert de regering ervoor te zorgen dat de werknemer eerder weet waar hij aan toe is.

Aanzegging per e-mail mogelijk bij verlenging contract

 

In de Memorie van Toelichting is bepaald dat onder schriftelijke aanzegging ook een aanzegging per e-mail wordt verstaan. Het is voor werkgevers dus ook mogelijk om de werknemer per e-mail te laten weten of contract wel of niet wordt verlengd. Omdat de werkgever echter degene is die moet bewijzen dat tijdig is aangezegd, is het raadzaam de aanzegging per aangetekende post te versturen of indien er per e-mail wordt aangezegd, de werknemer de ontvangst van de aanzegging te laten bevestigen.

Standaard aanzegbepaling in contract

 

De nieuwe wetgeving geeft enkel aan dat de werkgever verplicht is om de werknemer minimaal 1 maand voor de einddatum van het contract schriftelijk te laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd. De wet regelt echter niets over de wijze waarop deze schriftelijke mededeling moet worden vormgegeven. Het lijkt er dan ook op dat het is toegestaan om een standaard aanzegbepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Uitzonderingen aanzegging

 

De aanzeggingsverplichting geldt alleen voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Er geldt dus geen aanzegverplichting voor tijdelijke contracten die korter duren dan zes maanden. Een werkgever kan dus zonder aanzegverplichting twee tijdelijke contracten van drie maanden aangaan. De aanzegverplichting geldt ook niet voor arbeidscontracten die niet eindigen op een bepaalde datum, zoals een tijdelijk contract voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke collega. Tot slot is de aanzegging niet van toepassing op een uitzendovereenkomst tijdens de eerste 78 weken.

Boete bij niet of te late aanzegging

 

Indien de werkgever niet of te laat aanzegt, dan is de werkgever naar rato een boete verschuldigd ter hoogte van maximaal 1 maandsalaris. Hierbij dienen alle looncomponenten te worden meegenomen, zoals vakantietoeslag, eventueel 13e maand, structurele overwerkvergoeding etc.. Over de aanzegvergoeding wordt loonbelasting ingehouden.

Vervaltermijn van twee maanden

 

De werknemer moet binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de verschuldigde boete. Gaat de werkgever niet vrijwillig over tot betaling van de aanzegvergoeding, dan dient binnen twee maanden een verzoekschrift te zijn ingediend bij de kantontrechter. Gebeurt dit niet, dan vervalt het recht van de werknemer op de aanzegvergoeding.

Heeft u vragen over de nieuwe wetgeving of over het arbeidsrecht in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Neem contact op

Reageer