RechtOp Juristen
Kerkraderweg 13, Heerlen
Tel. 045 5112657


Schadevergoeding van de overheid

Ook de overheid maakt fouten, waardoor u schade kunt lijden. Vaak heeft u recht op een schadevergoeding van de overheid. Per  juli 2013 treedt een deel van de  Wetnadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns). Deze regeling is van kracht voor het verkrijgen van schadevergoeding als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien er ten onrechte een vergunning is geweigerd, indien ten onrechte een dwangsom is opgelegd of indien er niet tijdig een besluit wordt genomen. Schadevergoeding als gevolg van feitelijk handelen, zoals het omverrijden van uw nieuwe scooter door de gemeentelijke reinigingsdienst, kan dus niet via deze regeling worden verkregen. Ook kunt u via deze regeling (nog) geen vergoeding krijgen voor schade die is veroorzaakt door een besluit van de overheid dat wel rechtmatig is genomen, zoals het besluit van de gemeente om een weg open te breken waardoor uw bedrijf niet (goed) te bereiken is. Dit soort schade komt wel voor vergoeding in aanmerking, maar de nieuwe regeling is nog niet van kracht op schade die is veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen.

Schadevergoeding van de overheid, omgeving Heerlen, Zuid-Limburg. Wat gaat er veranderen per 1 juli 2013?

 

Door de nieuwe wetgeving wordt het recht op schadevergoeding door een onrechtmatig overheidsbesluit eenvoudiger en toegankelijker gemaakt. Er is met name iets gedaan aan de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Voor burgers was het namelijk erg lastig om te bepalen bij welke rechter zij in een bepaald geval moesten zijn.

Vanaf 1 juli 2013 geldt de volgende bevoegdheidsverdeling.

  • Gaat het om schade op het gebied van sociale verzekeringen, ambtenarenrecht, vreemdelingenrecht of belastingen? Dan is alleen de bestuursrechter bevoegd.
  • In andere gevallen heeft u tot een bedrag van € 25.000,- de keuze tussen de bestuursrechter of de burgerlijke rechter. Is het schadebedrag hoger dan € 25.000,- dan is alleen de burgerlijke rechter bevoegd.

Voor gevallen waarin de bestuursrechter bevoegd is, is er een eenvoudige procedure in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. Voordeel ten opzichte van de huidige procedure is dat u sneller en eenvoudiger een definitief oordeel krijgt over uw verzoek tot schadevergoeding. Wel dient u zich eerst te wenden tot het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, alvorens u een schadeclaim kunt voorleggen aan de bestuursrechter. Het bestuursorgaan heeft acht weken de tijd om te  beslissen of en zo ja hoeveel schadevergoeding u krijgt. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u zich tot de bestuursrechter wenden met het verzoek het bestuursorgaan te veroordelen de geleden schade te vergoeden.

Nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe gevallen

 

De nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe gevallen. Dat betekent dat uw schade het gevolg moet zijn van een besluit van de overheid dat op of na 1 juli 2013 is bekendgemaakt.

Wilt u meer weten over deze nieuwe regeling of wilt een schadeclaim indienen tegen de overheid?  Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

Reageer